نیروی خدمات ملکی افغانستان

پایگاه اطلاعات متخصصان

این پورتال به منظور تشخیص و شناسایی افراد دارای تخصص عالی، خلاقیت، دانش مسلکی و تجربۀ کافی، برای سطوح عالی‌رتبۀ تخصصی دستگاه خدمات ملکی افغانستان، راه‌اندازی شده است.

اطلاعات تخصصی

در قدم نخست زمینه تخصصی و سپس رشته تخصصی را انتخاب کنید


اطلاعات شخصی

جزئیات اطلاعات شخصی

or drag and drop

PDF, DOC, DOCX up to 10MB